Новини

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 

[05-10-2018] - Решения, взети с Протокол №55 от заседанието, проведено на 28.09.2018 г.

[25-09-2018] - Наредба за именуване и преименуване на общински обекти  и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Септември

[21-09-2018] - Дневен ред на предстоящата сесия на 28.09.2018 г.

[19-09-2018] - Проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на община септември за ползване и управление за срок от 25 години

[19-09-2018] - Проект на Наредба за условията за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода – изключителна държавна собственост - Варвара, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на община Септември

[14-09-2018] - Заседания на постоянните комисии

[12-09-2018] - Решения, взети с Протокол №54 от заседанието, проведено на 31.08.2018 г.

[31-07-2018] - Решения, взети с Протокол №53 от заседанието, проведено на 26.07.2018 г.

[20-07-2018] - Дневен ред на предстоящата сесия на 26.07.2018 г.

[13-07-2018] - Заседания на постоянните комисии

[05-07-2018] - Решения, взети с Протокол №52 от заседанието, проведено на 27.06.2018 г.

[21-06-2018] - Дневен ред на предстоящата сесия на 27.06.2018 г.

[15-06-2018] - Заседания на постоянните комисии

[01-06-2018] - Решения, взети с Протокол №51 от заседанието, проведено на 29.05.2018 г.

[25-05-2018] - Дневен ред на предстоящата сесия на 29.05.2018 г.

[21-05-2018] - Заседания на постоянните комисии

[04-05-2018] - Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска администрация

[04-05-2018] - Решения, взети с Протокол №50 от заседанието, проведено на 27.04.2018 г.

[19-04-2018] - Дневен ред на предстоящата сесия на 27.04.2018 г.

[13-04-2018] - Заседания на постоянните комисии

[12-04-2018] - Решения, взети с Протокол №48 от заседанието, проведено на 28.03.2018 г.

[23-03-2018] - Проект за изменение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Септември 2016 - 2020

[22-03-2018] - Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2019 година

[22-03-2018] - Дневен ред на предстоящата сесия на 28.03.2018 г.

[14-03-2018] - Заседания на постоянните комисии

[06-03-2018] - Решения, взети с Протокол №48 от заседанието, проведено на 27.02.2018 г.

[28-02-2018] - Проект на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Септември 2014-2020

[27-02-2018] - Проект на годишен общински План на младежта в община Септември за 2018 г.

[27-02-2018] - Проект за изменение и допълнение на Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Септември

[22-02-2018] - Дневен ред на предстоящата сесия на 27.02.2018 г.

[16-02-2018] - Заседания на постоянните комисии

[13-02-2018] - Решения, взети с Протокол №47 от заседанието, проведено на 07.02.2018 г.

[08-02-2018] - Решения, взети с Протокол №46 от заседанието, проведено на 30.01.2018 г.

[06-02-2018] - Дневен ред на предстоящата извънредна сесия на 07.02.2018 г.

[25-01-2018] - Дневен ред на предстоящата сесия на 30.01.2018 г.

[16-01-2018] - Заседания на постоянните комисии

[15-01-2018] - Проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Септември /2017-2019/

[12-01-2018] - Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2018 г.

[05-01-2018] - Решения, взети с Протокол №45 от заседанието, проведено на 04.01.2018 г.

[04-01-2018] - Решения, взети с Протокол №44 от заседанието, проведено на 20.12.2017 г.

[03-01-2018] - Дневен ред на предстоящата извънредна сесия на 04.01.2018 г.

[15-12-2017] - Дневен ред на предстоящата сесия на 20.12.2017 г.

[08-12-2017] - Заседания на постоянните комисии

[06-12-2017] - Актуализирана Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Септември

[10-11-2017] - Решения, взети с Протокол №43 от заседанието, проведено на 09.11.2017 г.

[10-11-2017] - Решение №449/10.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 12, т. 11, чл. 14, ал. 8 и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Септември

[03-11-2017] - Дневен ред на предстоящата сесия на 09.11.2017 г.

[01-11-2017] - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Септември

[31-10-2017] - Заседания на постоянните комисии на 02.11.2017 г.

[27-10-2017] - Приети решения на сесията от 25.10.2017 г. на Общински съвет - Септември

[25-10-2017] - Проект за изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Септември 2014-2020

[19-10-2017] - Дневен ред на предстоящата сесия на 25.10.2017 г.

[13-10-2017] - Заседания на постоянните комисии

[20-09-2017] - Дневен ред на предстоящата сесия на 29.09.2017 г.